logo-froneri
1330x590px-optimized-logo

Domino’s & NIRVANA

Печеливши

Правила

Официални правила за провеждане на промоционална кампания „Купи специално меню на Domino’s – 2 средни пици+2бр.  Nirvana

 

 1. ОРГАНИЗАТОР И ПАРТНЬОР

 

 1. Промоционална кампания Купи специално меню на Domino’s – 2 средни пици + 2бр. Nirvana („Промоцията“) се организира и провежда от „ЛН Сълюшънс” ООД, ЕИК 200822348, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район “Младост”, ж.к. “Младост 1”, ул. “Йерусалим” № 1, бл. 24, тел: 070012525, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG200822348, изключителен носител на правата за производство и продажба на продукти с търговската марка Domino’s за България („Доминос“ или „Организатора“). Провеждането на Промоцията се осъществява от Организатора с финансовата подкрепа на „Фронери България“ ЕООД, ЕИК 204185210, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Ломско Шосе” №261, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG204185210, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка NIRVANA („ФРОНЕРИ“ или „Партньора“), като Партньорът осигурява за своя сметка наградите за Промоцията, посочени в раздел V по-долу.

 

 1. Настоящите Официални правила на Промоцията („Официални правила“) са публикувани на сайта на Партньора – www.icecreamland.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Сайтът на Организатора – www.dominos.bg, препраща към текста на Официалните правила чрез публикуван линк към сайта на Партньора – www.icecreamland.bg.

 

 1. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.icecreamland.bg,към който с линк препраща сайтът на Организатора.

 

 1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

 

УЧАСТНИК е всяко пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, което закупи специалното меню на Организатора  – 2 средни пици + 2бр. сладолед Nirvana от www.dominos.bg или мобилното приложение Domino‘s. В Промоцията нямат право да участват служителите на Организатора и Партньора, служители на рекламните агенции, които участват в организацията и провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

 

 

ІІI. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

Промоцията се провежда в периода: от 05.07.2023 г. – 25.07.2023 г.

 

 

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто направи поръча на специалното меню  на Доминос2 средни пици + 2бр.  Nirvana на стойност от 27,40лв. от www.dominos.bg или чрез мобилното приложение Domino‘s, автоматично се включва за участие в теглене за наградите подробно описани в Раздел V от настоящите Официални правила.

 

Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на специалното менюсе счита за едно участие.

 

 

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 

Всяко лице изпълнило условието за участие съгласно Раздел ІV по-горе, участва в теглене за следните награди:

 • 200 бр. плажни кърпи

 

Общ брой награди: 200 броя общо за всички обекти на Доминос и за всички участници в Промоцията за целия период на Промоцията.

 

Всяка от горепосочените награди  е със стойност под 100 лв. Печелившите се определят от тричленна комисия от Организатор -„ЛН Сълюшънс” ООД, като печелившите Участници („Печеливши“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип. Жребиите ще се проведат на 27.07.2023г.

Наградите се осигуряват от Партньора, като Организаторът ще осигури предаването на наградите на всеки от печелившите Участници.

 

 

 

 

 1. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 

Печелившите Участници ще бъде уведомени за спечелването на награда от Организатора, който ще използва данните за контакт, които са предоставени от съответния Участник при регистрацията му като клиент на сайта www.dominos.bg или чрез мобилното приложение Domino’s в срок до 7 дни след тегленето на печелившите Участници. В случай, че печеливш Участник откаже получаването на награда или не бъде открити чрез предоставените данни за контакт в период от 3 (три) седмици от деня на теглене на печелившите Участници, съответната награда ще бъде предоставена на резервен Участник, изтеглен за съответната награда, като бъде следван редът на изтеглянето им. При уведомяване за спечелване на награда, печеливш Участник следва да укаже адрес на пицария Domino’s, от който ще получи наградата си.

При получаване на награда, печелившият Участник следва да подпише протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печеливш участник трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Промоцията.

 

VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Организаторът и Партньорът не носят отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на Участник (наименование на клиент/клиентски номер/контакти).

 

 

VІІI. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

 

Правилата на Промоцията са достъпни на сайта на Партньора – www.icecreamland.bg, като към тях се препраща и чрез линк от сайта на Организатора – www.dominos.bg. Допълнителна информация относно Промоцията може да бъде получена на телефон тел.: 070012525 всеки работен ден от 11.00 до 23.00 часа и чрез запитване по имейл на адрес [email protected].

 

 

 1. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

С участието в Промоцията Участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки Участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печелившите участници, предоставянето на Наградите и други, описани по- горе.

 

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук награди.

 

С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

– право на информация – да бъде информиран кой е администраторът на лични данни и за какви цели ще използва личните данни; категориите лични данни, които се обработват; правното основание за обработката на личните ми данни;

– право на достъп до личните му данни, включително правото да получи копие от съхраняваните при администратора лични данни;

– право да поиска коригиране на неточни или неактуални лични данни;

– право да поиска изтриване на личните му данни (правото да бъдеш забравен) – когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато е оттеглил своето съгласие; когато е възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество;

– право да поиска ограничаване на обработването на личните данни – (i) когато счита, че личните данни не са точни; (ii) когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желае те да бъдат изтрити,; (iii) когато администраторът не се нуждае повече от личните му данни за целите на обработването; (iv) когато е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите му;

– право на възражение срещу обработването на личните данни, като посочи основанията, на които възразява срещу обработката на данни;

– право да оттегли съгласието си по всяко време;

– право на възражение срещу директния маркетинг, като не е необходимо да сочи основание за възражението;

– право на преносимост на данните;

– право да поде жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

С участието в тази Промоция и/или получаване на награда, Участниците декларират, че са информирани:

 

– за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно: Запознати са, че за упражняване на горните права следва да изпратят съобщение/искане до Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Доминос на следния електронен адрес: [email protected] или на адреса на Организатора: гр. София 1784, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, ул. „Йерусалим” № 1, бл. 24, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентификация, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция;

 

– че личните им данни, събирани и използвани по време на Промоцията, се обработват и съхраняват от „ЛН СЪЛЮШЪНС“ ООД, ЕИК 200822348, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, ул. „Йерусалим” № 1, бл. 24 – администратор на лични данни и Организатор на Кампанията;

 

– че определени лични данни на печеливши Участници могат да бъдат разкрити на Партньорът, ако това се изисква съгласно приложимото законодателство;

 

Предоставените от Участниците лични данни  са събирани, съхранявани, обработвани и използвани с цел:

 • идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на Участниците с изискването за минимална възраст и участие в Промоцията;
 • идентификация на печелившите Участници, връчване на Наградата и изискването за адрес за предоставяне на Наградата;
 • За данъчни цели съгласно българското законодателство – деклариране на обявените награди с пазарна стойност равна или над 100 лв. пред Национална агенция по приходите („НАП“) по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

При изпълнение на правилата за участие в Промоцията съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на Доминос могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) Доминос, (б) трети лица, действащи от името и под контрола на Доминос (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на Доминос, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. Доминос има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

 

Доминос ще обработва и съхранява личните данни за целите на Промоцията за следния срок:

При идентификация на лицата във връзка със заявено участие в Промоцията, съответствие на Участниците с изискването за минимална възраст и участие в Промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

При идентификация на печеливши Участници, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 1 г. от началото на Промоцията.

 

 

 

ХI. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в Промоцията може да изиска прекратяване на участието му в Промоцията във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си, като изпрати имейл на Организатора на имейл адрес [email protected], с което се прекратява договорът между него/нея и Организатора във връзка с Промоцията и сам заличава направените до момента номинации за направени поръчки на специалното промоционално меню, както и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели Награда.

 

 

ХІI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоцията ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.

 

ХІII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящите Официални правила на Промоцията и всички свързани въпроси, които не са изрично уредени в тях, се уреждат от правото на Република България.