logo-froneri
Promo Praktiker Milka_WEB_banner_2023_1330х590px

Направи лятото специално с MILKA & PRAKTIKER

Печеливши

Официални правила на промоционална кампания „Направи лятото специално“

Официални правила на промоционална кампания „Направи лятото специално“

Раздел 1. Организация и официални правила

1.1. Промоционалната кампания „Направи лятото специално“ („Промоцията“) се организира от „Фронери България“ ЕООД, ЕИК 204185210, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Ломско шосе” № 261 („Организатор“).

1.2. Настоящите правила („Официални правила“) уреждат реда и условията на провеждане на Промоцията и участниците в нея са длъжни да ги спазват.

1.3. Официалните правила са изготвени и публично оповестени към началната датата на Промоцията и са свободно достъпни на официалния сайт на Организатора (https://promo.icecreamland.bg/) през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

1.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на официалния сайт на Организатора (https://promo.icecreamland.bg/).

Раздел 2. Територия и период на Промоцията

2.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във физически магазини Praktiker („Участващи обекти“).

2.2. Промоцията се провежда в периода от 16.06.2023 г. до 27.07.2023 г. включително, или до изчерпване на наградите или скреч картите, което от изброените събития настъпи първо.

2.3. След приключване на Промоцията, Организаторът и Практикер Ритейл ЕООД не носят отговорност и нямат каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Промоцията все още продължава.

2.4. Организаторът и Практикер Ритейл ЕООД не носят отговорност за/не гарантират наличието на участващи продукти и/или скреч карти и/или награди във всички участващи обекти през периода на провеждане на промоцията. В тази връзка, отговорност на участника е да се информира предварително за наличието на участващи продукти и/или скреч карти и/или награди в съответния участващ обект.

2.5. Организаторът си запазва правото да съкращава или удължава срока на Промоцията, като оповести това на https://promo.icecreamland.bg/.

2.6. Пълен списък с участващите обекти, които участват в промоцията:

Обект Практикер

Адрес

Град

1602 Практикер Ритейл Варна

бул. “Република” 49

Варна

1603 Практикер Ритейл Пловдив

бул. “Кукленско шосе” 9

Пловдив

1604 Практикер Ритейл София 2

бул. “Панчо Владигеров” 75

София

1605 Практикер Ритейл Бургас

бул. “Янко Комитов” 8

Бургас

1606 Практикер Ритейл Плевен

бул. “Европа” 6В

Плевен

1607 Практикер Ритейл Стара Загора

бул. “Н. Петков” 48

Стара Загора

1608 Практикер Ритейл Русе

бул. “Липник” 10

Русе

1609 Практикер Ритейл София 1

бул. “Цариградско шосе” 323

София

1610 Практикер Ритейл В.Търнов

ул. „Магистрална“ 17

Велико Търново

1613 Практикер Ритейл Пазарджик

бул. Стефан Стамболов 13

Пазарджик

1614 Практикер Ритейл Ямбол

бул. “Граф Игнатиев” 177

Ямбол

1615 Практикер Ритейл Шумен

бул. “Симеон Велики” 37

Шумен

1616 Практикер Ритейл Враца

бул. “Втори юни” 150

Враца

1617 Практикер Ритейл Добрич

ул. “Околовръстен път Дружба 4”

Добрич

1619 Практикер Ритейл Перник

ул. „Захари Зограф“ 159

Перник

 

Раздел 3. Участници

3.1. Право на участие в Промоцията имат всички пълнолетни физически лица (навършили 18 г.), които посетят Участващ обект в периода на Промоцията и направят покупка съгласно тези Официални правила.

3.2. В Промоцията не могат да участват служители на Организатора и Практикер Ритейл ЕООД, както и членове на техните семейства.

Раздел 4. Механизъм на провеждане на Промоцията и награди

4.1. В периода на Промоцията, всеки участник, който закупи в Участващ обект два броя сладоледи на клечка с марка MILKA (участващи продукти), с един покупен документ, има право да получи, скреч карта и веднага да установи дали печели награда.

4.2. Скреч карти се предоставят от обслужващ касиер в съответния Участващия обект, само в момента на покупката на участващи продукти. Отговорност на участника е при покупката да поиска полагащите му се скреч карти, в противен случай губи правото да ги получи.

 

4.3. Наградите в Промоцията са:

(а) Басейн (общо 15 бр.);

(б) Надуваем фотьойл, (общо 150 бр.);

(в) надуваем дюшек „Сладолед“ (общо 200 бр.);

(г) Сладолед MILKA на клечка (общо 7 500 бр.);

4.4. Пълно описание на наградите може да се намери в брошурите, които се разпространяват в Участващите магазини.

4.5. Изображенията на наградите в рекламните материали са илюстративни и могат да се различават от реалните.

4.6. Спечелена награда се получава на гише информация в Участващия обект, където са закупени участващите продукти, след предаване на печеливша скреч карта и представяне на покупния документ, на базата на който е получена. Награди се получават само в работното време на съответния Участващ обект, в деня на  извършването на покупката.

 

4.7. Организаторът и “ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ” ЕООД имат право да дисквалифицират участник при констатирани нарушения в процеса на участие в Промоцията или при установено нарушение на настоящите Правила. Решението на Организаторът или “ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ” ЕООД е окончателно и обвързващо за участника.

4.8. Печеливши скреч карти не могат да бъдат разменяни за пари в брой или други парични и предметни награди.

Раздел 5. Отговорност

5.1. Право да Получат награда имат само участниците, които спазват изискванията на тези Официални правила.

5.2. Нито Организаторът, нито Практикер Ритейл ЕООД носят отговорност за евентуални претенции от трети лица, които не са успели да участват в Промоцията по причини, свързани с неразбиране или неспазване на механизма и изискванията за участие, описани в настоящите Официални правила.

5.3. Организаторът и/или Практикер Ритейл ЕООД имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на тяхната репутация и добро име или на разходите за провеждане на Промоцията.

5.4. Организаторът и Практикер Ритейл ЕООД не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Промоцията и/или доставката/получаването на промоционални продукти в Участващ обект.

Раздел 6. Други

6.1. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или сериозни нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

6.2. Организаторът носи отговорност за законосъобразността на Промоцията и използваните рекламни материали..

6.3. Организаторът и Практикер Ритейл ЕООД няма да събират лични данни на лицата, участващи в Промоцията.

6.4. Настоящите Официални правила съставляват пълните общи условия, уреждащи провеждането на Промоцията и участието в нея. За всички въпроси, които не са изрично уредени в Официалните правила, ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

6.5. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Промоцията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.