logo-froneri
NESTLE_Promo visions_WEB_banner_2024_1330х590px_vol.2_OK

Купи Нестле сладолед над 6 лв. и спечели страхотни подаръци

Правила

Официални правила на промоционална кампания

„Купи Нестле сладолед над 6 лв. и спечели страхотни подаръци“

 

Раздел 1. Организация и официални правила

1.1. Промоционалната кампания „ Купи Нестле сладолед над 6 лв. и спечели страхотни подаръци“ („Промоцията“) се организира от „Фронери България“ ЕООД, ЕИК 204185210, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Ломско шосе” № 261 („Организатор“), и провежда с помощта на локални регионални партньори на териаторията на гр. Костенец, с. Лозен, с. Нови Хан, гр. Перник (заедно наричани “Партньори”).

1.2. Настоящите правила („Официални правила“) уреждат реда и условията на провеждане на Промоцията и участниците в нея са длъжни да ги спазват.

1.3. Официалните правила са изготвени и публично оповестени към началната датата на Промоцията и са свободно достъпни през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

1.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на Официалната страница на Фронери България, в подсekция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg).

 

Раздел 2. Територия и период на Промоцията

2.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на Партньорите, маркирани с рекламни материали на Промоцията („Участващи обекти“):

Адрес Град/Село
Рейли Стар С. Лозен ул. В. Левски Село Лозен
Рейли Стар С. Лозен, ул. Панайов Волов Село Лозен
Аранго Костенец център Костенец
Аранго Костенец център хран. стоки Костенец
Алт ъф спейс С. Нови Хан, център С. Нови Хан
Диел 05 Диел 05 Перник ул. Кракра 73 Перник
Диел 03 Диел 03 ул. Димитър Благоев 35 Перник
Диел 06 Диел 06 Перник ж.к. Проучване Перник
Диел 04 Диел 04 Перник Супермаркет Гризли ул.Искър Перник
Диел 08 Диел 08 Перник ж.к. Тева 22 Перник
Диел Диел Перник ул.Розова долина 2 Перник
Диел 10 Диел 10 ул. Захари Зограф 33 Перник

 

2.2. Промоцията се провежда в периода от 01-02.05.2024г. до 16.05.2024г в село Лозен и гр. Костенец, както и от 15.05.2024г-29.05.2024 в с. Нови Хан ,както и от 14.05.2024г- 21.05.2024г, или до изчерпване на наградите. В случай, че Организаторът реши да съкрати или удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено на Официалната страница на Фронери България, в подсекция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg) и /или по друг подходящ начин.

2.3. В случай, че за времето на Промоцията е изчерпана наличността на който и да е от промоционалните продукти, Организаторът и Партньорите си запазват правото да продължат Промоцията с наличните продукти, в рамките на посочения период.

2.4. След приключване на Промоцията, Организаторът и Партньорите не носят отговорност и нямат каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Промоцията все още продължава.

2.5. Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията предсрочно при изчерпване на количествата промоционални продукти, като обяви предварително това на Официалната страница на Фронери България, в подесция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg) и/или по подходящ начин в Участващите обекти.

Раздел 3. Участници

3.1. Право на участие в Промоцията имат всички пълнолетни физически лица (навършили 18г.), които посетят Участващ обект в периода на Промоцията и направят покупка съгласно тези Официални правила.

3.2. В Промоцията не могат да участват служители на Организатора и Партньорите, както и членове на техните семейства.

 

Раздел 4. Механизъм на провеждане на Промоцията и награди

4.1. В периода на Промоцията, всеки участник, който закупи в някой от Участващите обекти сладоледени продукти с марка Nestlе на стойност над 6 (шест) лв. (с ДДС), има право да получи скреч карта и веднага да установи дали печели награда.

4.2. Скреч карти се предоставят от служител в Участващите обекти. Валидни за участие в Промоцията са само скреч картите, получени при покупки на сладоледи с марка Nestle в Участващи обекти в периода на Промоцията.

4.3. В Промоцията участват следните видове награди за 1 пакет :

(а) Бъбъл бед (2 броя)

(б) Карти за игра (15 броя)

(в) Сладолед Pirulo Fruit Joy  (96 броя)

 

Адрес Град/Село Награди
Рейли Стар С. Лозен ул. В. Левски Село Лозен 1 пакет
Рейли Стар С. Лозен, ул. Панайов Волов Село Лозен 1 пакет
Аранго Костенец център Костенец 1 пакет
Аранго Костенец център хран. стоки Костенец 1 пакет
Алт ъф спейс С. Нови Хан, център С. Нови Хан 1 пакет
Диел 05 Диел 05 Перник ул. Кракра 73 Перник 1 пакет
Диел 03 Диел 03 ул. Димитър Благоев 35 Перник 1 пакет
Диел 06 Диел 06 Перник ж.к. Проучване Перник 1 пакет
Диел 04 Диел 04 Перник Супермаркет Гризли ул.Искър Перник 1 пакет
Диел 08 Диел 08 Перник ж.к. Тева 22 Перник 1 пакет
Диел Диел Перник ул.Розова долина 2 Перник 1 пакет
Диел 10 Диел 10 ул. Захари Зограф 33 Перник 1 пакет

4.4. Пълно описание на наградите може да се намери в брошурите, които се разпространяват в Участващите магазини.

4.5. Изображенията на наградите в рекламните материали са илюстративни и могат да се различават от реалните.

4.6. Печелившите участници могат да вземат съответната награда от обслужващия касиер в Участващия обект, след като му предадат печелившата скреч карта.

4.7. Количествата от различните видове награди са ограничени. В случай, че в Участващия обект са изчерпани количествата от посочената в печелившата скреч карта награда, печелившият участник ще получи друга от наличните награди, по избор на обслужващия персонал в Участващия обект, като се отчитат предпочитанията на съответния участник.

4.8. С изключение на посоченото в т. 4.7 по-горе, печеливши скреч карти не могат да бъдат разменяни за пари в брой или други парични и предметни награди.

 

Раздел 5. Отговорност

5.1. Право да Получат награда имат само участниците, които спазват изискванията на тези Официални правила.

5.2. Нито Организаторът, нито Партньорите носят отговорност за евентуални претенции от трети лица, които не са успели да участват в Промоцията по причини свързани с неразбиране или неспазване на механизма и изискванията за участие, описани в настоящите Официални правила.

5.3. Организаторът и/или Партньорите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на тяхната репутация и добро име или на разходите за провеждане на Промоцията.

5.4. Организаторът и Партньорите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Промоцията и/или доставката/получаване на промоционални продукти в Участващ обект.

 

Раздел 6. Други

6.1. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или сериозни нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

6.2. Организаторът носи отговорност за законосъобразността на Промоцията и използваните рекламни материали. Партньорите координират провеждането на Промоцията на място в Участващите обекти, като раздават награди и използват рекламни материали, предоставени от Организатора.

6.3. Организаторът няма да събира лични данни на лицата, участващи в Промоцията. Независимо от това, доколкото механизмът на Промоцията изисква покупка на продукт в Участващ обект, Партньорите може да събират лични данни на участници за целите на съответната транзакция, при което ще се прилагат съответните правила за защита на лични данни на съответния Организатор. Доколкото се събират някакви лични данни, те няма да бъдат споделяни със Организатора.

6.4. Настоящите Официални правила съставляват пълните общи условия, уреждащи провеждането на Промоцията и участието в нея. За всички въпроси, които не са изрично уредени в Официалните правила, ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

6.5. Всички спорове, възникнали между Организатора, Партньорите и участниците в Промоцията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.