logo-froneri
FRONERI_Ice Cream_Promo Banner_October 2023_1330x590px

Играй и Участвай в томбола за куфар

Печеливши

Официални правила на промоционална кампания „Играй и Участвай в томбола за куфар“

 

Раздел 1. Организация и официални правила

1.1. Промоционалната кампания „Играй и Участвай в томбола за куфар“ („Промоцията“) се организира от „Фронери България“ ЕООД, ЕИК 204185210, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Ломско шосе” № 261 („Организатор“), и провежда с помощта на локални регионални партньори на териаторията на град София, град Ихтиман, град Костенец, град Кърджали, град Момчилград, гр. Казанлък, гр. Стара Загора (наричани “Партньори”).

1.2. Настоящите правила („Официални правила“) уреждат реда и условията на провеждане на Промоцията и участниците в нея са длъжни да ги спазват.

1.3. Официалните правила са изготвени и публично оповестени към началната датата на Промоцията и са свободно достъпни през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

1.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на Официалната страница на Фронери България, в подсeкция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg).

 

Раздел 2. Територия и период на Промоцията

2.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти:

 

Диа-Си ООД – гр.Ихтиман-ул. Стефан Стамболов 1

Хари Грийвс ООД – гр. Костенец, ул. Панайот Волов 1

Аранго ЕООД – гр.Костенец, ул. Търговска 1

МГ-0609-гр.София, Площад Журналист

Андмарт-гр.София, жк. Стрелбище

Бестмаркет-гр.София, Лозенец

СМ Продакшън- гр.София, ул.Сребърна 1 до ЗООПАРКА

Сиско – гр.София, кв.Кръстова Вада до Мол Парадайз

Ет-М-Милена Грозева – гр.Кърджали

Екстаз- гр.Момчилград

Кристи ( 3 магазина) – гр. Казанлък

Казанлък – гр. Казанлък,  бул. Княз Батенберг 44
Казанлък – гр.  Казанлък ,бул. 23-ти Пехотен Шипченски П
Казанлък – гр. Казанлък, ул. Славянска 8
Казанлък – гр. Казанлък, бул. Княз Батенберг 1
НК Трейд  – гр. Ст.Загора ,ул.Поп Минчо Кънчев 52

 

2.2. Промоцията се провежда в периода от 20.11.2023г. до 23.12.2023г. включително за обектите в град София, град Ихтиман, град Костенец, както и от 01.12.2023г. – 31.12.2023г. за обектите на град Кърджали и град Момчилград., както и от 18.12.2023г. – 31.12.2023г. за обекти Кристи на град Казанлък, както и от 19.12.2023г. – 31.12.2023г за ообектите Казанлък и НК Трейд в гр. Казанлък.  В случай, че Организаторът реши да съкрати или удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено на Официалната страница на Фронери България, в подсекция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg) и /или по друг подходящ начин.

2.3.  След приключване на Промоцията, Организаторът и Партньорите не носят отговорност и нямат каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Промоцията все още продължава.

2.4. Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията предсрочно, като обяви предварително това на Официалната страница на Фронери България, в подсекция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg) и/или по подходящ начин в Участващите обекти.

 

Раздел 3. Участници

3.1. Право на участие в Промоцията имат всички пълнолетни физически лица (навършили 18г.), които посетят Участващите обекти/упоменати по-горе/  в периода на Промоцията и направят покупка съгласно тези Официални правила.

3.2. В Промоцията не могат да участват служители на Организатора и Партньорите, както и членове на техните семейства.

 

Раздел 4. Механизъм на провеждане на Промоцията и награди

4.1. В периода на Промоцията, всеки участник, който закупи в някой от Участващите обекти сладоледени продукти с марка Nestlе или NUII на стойност над 5 (пет) лв. (с ДДС), има право да участва в томбола за спечелване на награда – куфар, която томбола ще се състой на:

 

  • 23.12.2023г. в съответния участващ в промоцията обект за гр.София, гр. Ихтиман, гр. Костенец
  • 31.12.2023г. в съответния участващ в промоцията обект за гр.Кърджали и гр. Момчилград
  • 31.12.2023г. в съответния участващ в промоцията обект за гр.Казанлък

 

4.2. Всеки участник  попълва своите три имена и телефон за връзка на гърба на касовия бон от своята покупка и го пуска в специална томболна кутия на касова зона.  Всеки касов бон на стойност не по-малко от 5 (пет) лв. е потенциален билет за участие. Клиентите на Участващите обекти, имат  право да участват неограничен брой пъти.

 

4.3. Наградите в Промоцията са:

– общ брой куфари (39 бр.), разделени по следния начин за Участващите обекти:

 

Диа-Си ООД – гр.Ихтиман-ул. Стефан Стамболов 1  – 4 броя

Хари Грийвс ООД – гр. Костенец, ул. Панайот Волов 1 – 4 броя

Аранго ЕООД – гр.Костенец, ул. Търговска 1  – 4 броя

МГ-0609-гр.София, Площад Журналист – 4 броя

Андмарт-гр.София, жк. Стрелбище- 4 броя

Бестмаркет-гр.София, Лозенец- 4 броя

СМ Продакшън- гр.София, ул.Сребърна 1 до ЗООПАРКА- 4 броя

Сиско – гр.София, кв.Кръстова Вада до Мол Парадайз – 4 броя

Ет-М-Милена Грозева – гр.Кърджали – 2 броя

Екстаз- гр.Момчилград – 2 броя

Кристи – гр. Казанлък – х1 брой за всеки обект – общо 3 броя

Казанлък – гр. Казанлък,  бул. Княз Батенберг 44 – 1 брой
Казанлък – гр.  Казанлък ,бул. 23-ти Пехотен Шипченски П- 1 брой
Казанлък – гр. Казанлък, ул. Славянска 8- 1 брой
Казанлък – гр. Казанлък, бул. Княз Батенберг 1- 1 брой
НК Трейд  – гр. Ст.Загора ,ул.Поп Минчо Кънчев 52- 1 брой

 

4.4. Изображенията на наградите в рекламните материали са илюстративни и могат да се различават от реалните.

4.5. Печелившите ще бъдат изтеглени от и в присъствието на Управителя на съответния Участващ обект. В деня на тегленето на наградите за град София, град Ихтиман, град Костенец на дата 23.12.2023г. ,  за град Кърджали и град Момчилград на дата 31.12.2023г., за гр. Казанлък на дата 31.12.2023г. –  победителите ще бъдат обявени на официалната страница на Фронери България, в подсекция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg) и/или по подходящ начин в Участващите обекти. С печелившите ще се свърже представител на сътветния Участващ обект , за да се уточни начина на взимане на награда, като това може да стане и в деня на тегленето на наградите.

 

Раздел 5. Отговорност

5.1. Право да Получат награда имат само участниците, които спазват изискванията на тези Официални правила.

5.2. Нито Организаторът, нито Партньорите носят отговорност за евентуални претенции от трети лица, които не са успели да участват в Промоцията по причини свързани с неразбиране или неспазване на механизма и изискванията за участие, описани в настоящите Официални правила.

5.3. Организаторът и/или Партньорите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на тяхната репутация и добро име или на разходите за провеждане на Промоцията.

5.4. Организаторът и Партньорите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Промоцията и/или доставката/получаване на промоционални продукти в Участващ обект.

 

Раздел 6. Други

6.1. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или сериозни нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

6.2. Организаторът носи отговорност за законосъобразността на Промоцията и използваните рекламни материали. Партньорите координират провеждането на Промоцията на място в Участващите обекти, като раздават награди и използват рекламни материали, предоставени от Организатора.

6.3. Организаторът няма да събира лични данни на лицата, участващи в Промоцията. Независимо от това, доколкото механизмът на Промоцията изисква покупка на продукт в Участващ обект, Партньорите може да събират лични данни на участници за целите на съответната транзакция, при което ще се прилагат съответните правила за защита на лични данни на съответния Организатор. Доколкото се събират някакви лични данни, те няма да бъдат споделяни със Организатора.

6.4. Настоящите Официални правила съставляват пълните общи условия, уреждащи провеждането на Промоцията и участието в нея. За всички въпроси, които не са изрично уредени в Официалните правила, ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

6.5. Всички спорове, възникнали между Организатора, Партньорите и участниците в Промоцията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.