logo-froneri
FRONERI_Familia_Promo Socks_December 2023_web banner_1330x590px_preview

„Играй и спечели уникални  чорапки FAMILIA“

Печеливши

Официални правила

“Играй и спечели уникални  чорапки FAMILIA“

 

Раздел 1. Организация и официални правила

1.1. Промоционалната кампания „Играй и спечели топли чорапки FAMILIA („Промоцията“) се организира от „Фронери България“ ЕООД, ЕИК 204185210, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Ломско шосе” № 261 („Организатор“), и провежда с помощта на локални регионални партньори на териаторията на градовете –  Стара Загора, Чирпан, Нова Загора, Раднево, Казанлък, Тетевен, Правец , Ботевград, Плевен, Козлодуй, Троян , Червен Бряг, Вършец, Монтана, Брусарци, Берковица както и с. Врачеш, с. Бързия  (наричани “Партньори”).

 

1.2. Настоящите правила („Официални правила“) уреждат реда и условията на провеждане на Промоцията и участниците в нея са длъжни да ги спазват.

1.3. Официалните правила са изготвени и публично оповестени към началната дата на Промоцията и са свободно достъпни през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

1.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на Официалната страница на Фронери България, в подсeкция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg).

 

Раздел 2. Територия и период на Промоцията

2.1.  Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти:

 

СиБиЕс 14 – ул. Димитър Благоев, Чирпан

СиБиЕс 13 – ж.к. Загоре бл. 17, Нова Загора

СиБиЕс 20 – Раднево, Раднево

СиБиЕс 18 – Казанлък, Казанлък

СиБиЕс 02 – кв. Железник ул. Заг, Ст.Загора

СиБиЕс 03 – кв. Железник, Ст.Загора

СиБиЕс 07 – На Ъгъла С ул.Христо, Ст.Загора

СиБиЕс 08 – кв.Три Чучура Юг бл., Ст.Загора

СиБиЕс 10-  ул. Свещеник Г. Кли., Ст.Загора

СиБиЕс 12 – бул. Патриарх Евтими, Ст.Загора

СиБиЕс 15 – бул. Ген. Столетов 3, Ст.Загора

СиБиЕс 17 –  ул Граф Игнатиев 59, Ст.Загора

СиБиЕс 16 -Димитър Наумов, Ст.Загора

СиБиЕс 19 -Ген. Столетов 149, Ст.Загора

СиБиЕс С3 – кв. кв.Тру Чучура, Ст.Загора

Богат Беден – ул. Цар Иван Александър 1 , гр.Монтана
Богат Беден – ул. Александровска 14 , гр.  Берковица
Богат Беден – ул. Върбан Пенов 1 , гр. Монтана
Богат Беден – ул. 23-ти Септември 33, гр. Брусарци
Богат Беден – ул. Петроханска, с.  Бързия
Богат Беден – ул. Никола Йонков Вапцаров 6 , гр. Монтана
Богат Беден – ул.Захари Стоянов 30, гр.  Монтана
Богат Беден – ул. Република 31 , гр. Вършец
Биляна – Център с. Врачеш
Биляна –  ул. Генерал Гурко 6 , гр. Тетевен
Биляна – ул. Кн?з Александър Батемберг , гр. Правец
Биляна – ж.к. Пеново Супермаркет , гр. Ботевград
Лайф – ул. Цар Самуил 138 , гр. Плевен
Лайф – ж.к. Сторгозия Магазин Лайф До бл. 82а, гр.Плевен
Лайф – ул. Васил Априлов, гр.  Плевен
Лайф – ж.к. Дружба 4 До Обръщалото , гр. Плевен
Лайф – ул. 3-ти Март 35 , гр. Плевен
Лайф – ул. Петко Рачев Славейков 59 , гр. Плевен
Лайф – ж.к. Сторгозия До бл. 62, гр.  Плевен
Лайф – ул. Кирил и Методий № 6, гр.  Козлодуй
Лайф – ул. Димитър Икономов-Димитрика та 53, гр. Троян
Лайф – ул. Антим I No 1 , гр. Червен Бряг

 

2.2. Промоцията се провежда в периода от 14.12.2023г. до 31.12.2023г. включително за обектите в градовете –  Стара Загора, Чирпан, Нова Загора, Раднево, Казанлък, както, както и 0т 18.12.2023г. – 24.12.2023г. за обектите в гр,Тетевен, гр. Правец, гр. Ботевград и с. Врачеш, както и от 18.12.2023г. – 31.12.2023г. за обектите в гр. Плевен, гр, Козлодуй, гр. Червен Бряг, гр. Троян , както и от 21.12.2023-10.01.2024 за обектите на гр. Монтана, гр. Берковица, гр. Брусарци, с. Бързия, гр. Вършец или до изчерпване на наградите. В случай, че Организаторът реши да съкрати или удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено на Официалната страница на Фронери България, в подсекция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg) и /или по друг подходящ начин.

2.3. След приключване на Промоцията, Организаторът и Партньорите не носят отговорност и нямат каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Промоцията все още продължава.

2.4. Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията предсрочно при изчерпване на количествата промоционални продукти, като обяви предварително това на Официалната страница на Фронери България, в подесция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg) и/или по подходящ начин в Участващите обекти.

 

Раздел 3. Участници

3.1. Право на участие в Промоцията имат всички пълнолетни физически лица (навършили 18г.), които посетят Участващ обект в периода на Промоцията и направят покупка съгласно тези Официални правила.

3.2. В Промоцията не могат да участват служители на Организатора и Партньорите, както и членове на техните семейства.

 

Раздел 4. Механизъм на провеждане на Промоцията и награди

4.1. В периода на Промоцията, всеки участник, който закупи в някой от Участващите обекти 2 броя сладоледени продукти с марка Nestle – Familia Collection, има право да получи скреч карта и веднага да установи дали печели награда.

4.2. Скреч карти се предоставят от служител в Участващите обекти. Валидни за участие в Промоцията са само скреч картите, получени при покупки на сладоледи с марка Nestle Familia Collection в Участващи обекти в периода на Промоцията.

4.3. Наградите в Промоцията са:

  • Комплект Чорапки , брандирани с Familia Collection

– Oбщия брой чорапи е 735 бр., разделени х49 броя на Участващите обекти Сибиес

– Общия брой чорапи е 418 бр., разделени х19 броя на Участващите обекти в Лайф, Биляна, Богат и Беден

 

4.4. Изображенията на наградите в рекламните материали са илюстративни и могат да се различават от реалните.

4.5. Печелившите участници могат да вземат съответната награда от обслужващия касиер в Участващия обект, след като му предадат печелившата скреч карта.

4.6. Печеливши скреч карти не могат да бъдат разменяни за пари в брой или други парични и предметни награди.

 

Раздел 5. Отговорност

5.1. Право да Получат награда имат само участниците, които спазват изискванията на тези Официални правила.

5.2. Нито Организаторът, нито Партньорите носят отговорност за евентуални претенции от трети лица, които не са успели да участват в Промоцията по причини свързани с неразбиране или неспазване на механизма и изискванията за участие, описани в настоящите Официални правила.

5.3. Организаторът и/или Партньорите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на тяхната репутация и добро име или на разходите за провеждане на Промоцията.

5.4. Организаторът и Партньорите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Промоцията и/или доставката/получаване на промоционални продукти в Участващ обект.

 

Раздел 6. Други

6.1. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или сериозни нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

6.2. Организаторът носи отговорност за законосъобразността на Промоцията и използваните рекламни материали. Партньорите координират провеждането на Промоцията на място в Участващите обекти, като раздават награди и използват рекламни материали, предоставени от Организатора.

6.3. Организаторът няма да събира лични данни на лицата, участващи в Промоцията.

6.4. Настоящите Официални правила съставляват пълните общи условия, уреждащи провеждането на Промоцията и участието в нея. За всички въпроси, които не са изрично уредени в Официалните правила, ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

6.5. Всички спорове, възникнали между Организатора, Партньорите и участниците в Промоцията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.