logo-froneri
Promo Activity CBS_Chirpan_1330х590px_01

Играй и спечели куфар със СиБиЕс Чирпан

Печеливши

Правила

Официални правила на промоционална кампания

„Играй и спечели куфар със СиБиЕс Чирпан“

Раздел 1. Организация и официални правила

1.1. Промоционалната кампания „Играй и спечели куфар със СиБиЕс Чирпан“ („Промоцията“) се организира от „Фронери България“ ЕООД, ЕИК 204185210, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Ломско шосе” № 261 („Организатор“), и провежда с помощта на локални регионални партньори на териаторията на град Чирпан (наричани “Партньори”).

1.2. Настоящите правила („Официални правила“) уреждат реда и условията на провеждане на Промоцията и участниците в нея са длъжни да ги спазват.

1.3. Официалните правила са изготвени и публично оповестени към началната датата на Промоцията и са свободно достъпни през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

1.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на Официалната страница на Фронери България, в подсeкция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg).

Раздел 2. Територия и период на Промоцията

2.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в търговския обект СиБиЕс в град Чирпан.

2.2. Промоцията се провежда в периода от 05.09.2023г. до 19.09.2023г. включително. В случай, че Организаторът реши да съкрати или удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено на Официалната страница на Фронери България, в подсекция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg) и /или по друг подходящ начин.

2.3.  След приключване на Промоцията, Организаторът и Партньорите не носят отговорност и нямат каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Промоцията все още продължава.

2.4. Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията предсрочно, като обяви предварително това на Официалната страница на Фронери България, в подсекция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg) и/или по подходящ начин в Участващите обекти.

Раздел 3. Участници

3.1. Право на участие в Промоцията имат всички пълнолетни физически лица (навършили 18г.), които посетят Участващия обект на Сибиес гр Чирпан в периода на Промоцията и направят покупка съгласно тези Официални правила.

3.2. В Промоцията не могат да участват служители на Организатора и Партньорите, както и членове на техните семейства.

Раздел 4. Механизъм на провеждане на Промоцията и награди

4.1. В периода на Промоцията, всеки участник, който закупи в някой от Участващите обекти сладоледени продукти с марка Nestlе или NUII на стойност над 6 (чест) лв. (с ДДС), има право да участва в томбола за спечелване на награда, която томбола ще се състой на 20.09.2023г. в магазин СиБиЕс град Чирпан.

 

4.2. Всеки участник  попълва своите три имена и телефон за връзка на гърба на касовия бон от своята покупка и го пуска в специална томболна кутия на касова зона.  Всеки касов бон на стойност не по-малко от 6 (шест) лв. е потенциален билет за участие. Клиентите на супермаркети СиБиЕс Чирпан имат право да участват неограничен брой пъти.

 

4.3. Наградите в Промоцията са:

– куфар (общо 5 бр.);

4.4. Изображенията на наградите в рекламните материали са илюстративни и могат да се различават от реалните.

4.5. Печелившите ще бъдат изтеглени от и в присъствието на Управителя на магазин  Сибиес Чирпан. В деня на тегленето на наградите – 20.09.2023г. , победителите ще бъдат обявени на официалната страница на Фронери България, в подсекция „Игра с награди“ (www.promo.icecreamland.bg) и/или по подходящ начин в Участващия обект на СиБиЕс Чирпан. С печелившите ще се свърже представител на магазин  СиБиЕс Чирпан, за да се уточни начина на взимане на награда, като това може да стане и в деня на тегленето на наградите с дата 20.09.2023г.

Раздел 5. Отговорност

5.1. Право да Получат награда имат само участниците, които спазват изискванията на тези Официални правила.

5.2. Нито Организаторът, нито Партньорите носят отговорност за евентуални претенции от трети лица, които не са успели да участват в Промоцията по причини свързани с неразбиране или неспазване на механизма и изискванията за участие, описани в настоящите Официални правила.

5.3. Организаторът и/или Партньорите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на тяхната репутация и добро име или на разходите за провеждане на Промоцията.

5.4. Организаторът и Партньорите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Промоцията и/или доставката/получаване на промоционални продукти в Участващ обект.

Раздел 6. Други

6.1. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или сериозни нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

6.2. Организаторът носи отговорност за законосъобразността на Промоцията и използваните рекламни материали. Партньорите координират провеждането на Промоцията на място в Участващите обекти, като раздават награди и използват рекламни материали, предоставени от Организатора.

6.3. Организаторът няма да събира лични данни на лицата, участващи в Промоцията. Независимо от това, доколкото механизмът на Промоцията изисква покупка на продукт в Участващ обект, Партньорите може да събират лични данни на участници за целите на съответната транзакция, при което ще се прилагат съответните правила за защита на лични данни на съответния Организатор. Доколкото се събират някакви лични данни, те няма да бъдат споделяни със Организатора.

6.4. Настоящите Официални правила съставляват пълните общи условия, уреждащи провеждането на Промоцията и участието в нея. За всички въпроси, които не са изрично уредени в Официалните правила, ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

6.5. Всички спорове, възникнали между Организатора, Партньорите и участниците в Промоцията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.